rickard_w_2016_screen_1200px-95

  • Vimmerby kommun ägde företaget Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB (KALN)  som gick med löpande underskott men ändå sågs som en väsentlig verksamhet att driva vidare. Kommunen förhandlade med Astrid Lindgrens Värld AB om en överlåtelse. För att säkerställa att affären gjordes till marknadsmässiga villkor anlitades RWCF för att göra en bedömning av marknadsvärdet. Värderingen utgjorde sedan en del av beslutsunderlaget hos kommunfullmäktige som beslutade att genomföra affären.
  • En verksamhet hade startats och framgångsrikt utvecklats av två individer där en önskade att gå i pension och även avveckla sitt ägande. I syfte att säkerställa en relevant prissättning och undvika skatteexponering anlitades RWCF att göra en bedömning av marknadsvärdet.
  • En kommun äger lokaler som de ämnar använda för ändrade ändamål, vilket leder till att hyresavtalet sägs upp med en hyresgäst utan att likvärdig lokal kan erbjudas. En rättslig tvist uppstår där hyresgästen kräver att bli ersatt med värdet av sin rörelse. Kommunen anlitar RWCF att utföra en bedömning av marknadsvärdet av verksamheten vid tidpunkten för avtalsuppsägningen.
  • Kristinehamn Fjärrvärme AB och Värmevärden AB förhandlar om ett samgående. De bägge bolagen beslutar gemensamt att anlita RWCF för att ta fram en värdering som ska ligga till grund för parterna vid förhandlingar om ägarandelar i ett nybildat gemensamtägt bolag.
  • Tielman Sweden AB överväger att förvärva Fin Form A/S i Danmark och tar hjälp av RWCF att driva processen. RWCF bistår med analyser och värderingar, förhandlingsstöd samt upphandling och diskussion med övriga rådgivare.
  • En företagare blir uppvaktad av ett portföljbolag till ett riskkapitalbolag om att förvärva verksamheten. RWCF anlitas som löpande bollplank och bistår i förhandlingar och kommunikation med köparna och dess rådgivare.